no-img
دانلود پروژه

پایان نامه ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری تحلیل عوامل توسعه نيافتگی در كهگيلويه و بویراحمد


دانلود پروژه

ادامه مطلب

ZIP
پایان نامه ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری تحلیل عوامل توسعه نيافتگی در كهگيلويه و بویراحمد

پایان نامه ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری تحلیل عوامل توسعه نيافتگی در كهگيلويه و بویراحمد


دانلود رایگان پایان نامه ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری تحليل عوامل توسعه نيافتگی در كهگيلويه و بويراحمد

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A)

گرايش برنامه ريزی شهری

موضوع : تحليل عوامل توسعه نيافتگي در كهگيلويه و بويراحمد

در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش

دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری تحليل عوامل توسعه نيافتگی در كهگيلويه و بويراحمد

تحلیل عوامل توسعه نيافتگی در كهگيلويه و بویراحمد
چكيده :

اين رساله به بررسي وضعیت موجود و تحليل توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي استان كهگيلويه و بويراحمد مي پردازد. در اين پروژه تمامي قابليت هاي محيطي و انساني از يك طرف و محدوديت هاي محيطي و انساني نيز شناسايي و بررسي مي شوند . در اين مسير ضمن امكان سنجي منابع داخلي به عواملي كه از بيرون از منطقه مي توانند توسعه يا عدم توسعه يافتگي منطقه دخالت داشته باشند ، پرداخته مي شود در بررسيهاي انجام شده از مجموعه عوامل تأثير گذار در امر توسعه منطقه ضعف زير ساخت ها و شبكه هاي ارتباطي – موانع اجتماعي و فرهنگي و ضعف مديريتي در شبكه هاي اداري سياسي بارزترين و برجسته ترين موانع توسعه يافتگي منطقه بوده اند .

حال با توجه به منابع غني نفت و گاز و معادت كاني غير نفتي و منابع غني آب و خاك و توسعه نيروي انساني در داخل و نيز موقت ممتاز منطقه در محل تلاقي استانهاي صنعتي كشور و مناطق استراتژيك نفت و گاز مثل عسلويه بوشهر – پتروشيمي ماهشهر و بندر امام و دسترسي سريع به بنادر خليج فارس ، مي توان با برنامه ريزي بهتر و اولويت بندي طرحهاي عمراني به توسعه همه جانبه منطقه سرعت بخشيد . كه براي رسيدن به اين امر مهم بايد مهمتر از همه به توسعه انساني به عنوان زير بناي توسعه اقتصادي توجه خاصي نمود .

مقدمه :

امروزه در جهان كمتر كشوري شاهد مي شود كه با دقت هر چه بيشتر به امر برنامه ريزي در جهت توسعه منطقه اي مشغول نباشد امر توسعه ؛ مخصوصاً توسعه اقتصادي ؛ سابقه برنامه ريزي در جهان دارد و اين سابقه خوشبختانه تجربيات بسيار سودمندي را در اختيار جهان معاصر قرار داده تا ضمن بررسي آنها به بومي كردن الگوهاي توسعه در كشور و جامعه خود پرداخته تا از قطار سريع رشد و توسعه جهاني عقب نمانند .جامعه توسعه يافته غرب در پي تحول اساسي در تمام زمينه هاي فرهنگي و اقتصادي خود در قرون گذشته موفق به دست يابي به اين امر نموده كه امروزه جوامع كمتر توسعه يافته جهان سوم سعي در تقليد نادرست از آنها هستند . كه به علت عدم تناسب با شرايط داخلي تأثيري منفي در اين جوامع بر جاي گذاشته است

در درون كشورهاي جهان سوم ناهمگوني جمعيت و محيط طبيعي ، مشكلات فرهنگي و قومي زير ساخت هاي لازم جهت توسعه منطقه اي و بخشي و مهمتر از همه عقب ماندگي ساختارهاي سياسي و حكومتي مانع حركت اين جوامع در مسير اصلي توسعه شده است

در ايران نيز عليرغم اينكه سالهاست برنامه هاي (ميان كدام توسعه منطقه اي اجرا مي شود ، به دلايل مختلف اين برنامه ها در عمل به هدف اصلي كه از قبل مشخص مي شود نمي رسند و دخالت هاي عوامل خارجي و داخلي عملاً خاصيت و ارزش اصلي و يا عوامل سياسي و موقعيت خاص توسعه يافته اند به طوري كه ناهمگوني و اختلاف سطح توسعه شهري و روستايي كاملاً ملموس است .قطب اول توسعه كشور تهران به لحاظ موقعيت اداري – سياسي نزديك به نيمي از تمامي امكانات كشور را جذب مي كند و اين امر به رشد كانونهاي ديگر توسع مثل قم . قزوين . كرج كمك نموده است و در شمال شرق اهميت و نقش مذهبي مشهد و موقعيت ممتاز مالي استان فارسي كمك زيادي به توسعه كانون شمال شرق نموده است . حوزه شمال غرب نيز آذربايجان به لحاظ نقش اهميت تاريخي خود و نيز تجارب مرزي و نقش كلان شهر تبريز باعث تقويت آن شده است شهر اصفهان را مي توان بعد از تهران دومين قطب توسعه يافته كشور دانست . توسعه اي كه متكي به خود منطقه است و است و كمتر منطقه اي را مي توان يافت كه چون اصفهان به لحاظ ساختاري توسعه يافته باشد امري كه ناشي از تفكر و تخصص و انديشه هاي نيروي بومي استان است.در جنوب با وجو اينكه  شاهرگ اقتصادي تمام ايران است ، اما از لحاظ توسعه و عمران شهر و روستا رشد چنداني نكرده است. ديار غني  و داغ جنوب فقط مثل شمع مي سوزد تا مردم ايران زمين از روشنايي آن استفاده كنند و چراغ زندگيشان روشن بماند اما غافل از اينكه در كنار اين ذخاير سرشار نفت و گاز و تجارت جنوب ، توده عظيمي از مردم در انتهاي خط فقر زندگي مي كنند . شبكه هاي ارتباطي ضعيف و شهرهاي توسعه نيافته كه با كمي توجه و نگاه  به مناطق بياباني جنوب خليج فارس مي توان نقش ذخاير نفت و گاز را در توسعه كشورها مشاهده كرد .

استان كهگيلويه و بويراحمد يكي مناطقي است كه عليرغم توانهاي محيطي و انساني فراوان چه از نظر موقعيت جغرافيايي و چه از نظر منابع عظيم معدني به دليل بي توجهي در امر برنامه ريزي و ومدیریت استانی. اكنون يكي از كم توسعه يافته ترين مناطق كشور است كه مشاهده اين توسعه نيافتگي نگارنده را  واداشت تا به بررسي اين موضع در اين رساله بپردازد در اين پژوهش به بررسي و تحليل در توسعه نيافتگي پرداخته و ضمن معرفي قابليت هاي اصلي راهكارهايي جهت  دست يابي به توسعه در منطقه پيشنهاد داده است

در فصل اول اين رساله ، اهداف فرايندهاي پژوهش و نيز پيشينه چنين طرحهاي پژوهشي در منطقه آمده است .در فصل دوم مباني نظري توسعه و برنامه ريزي منطقه اي و ايران و الگوها تئوريهاي مهم توسعه ذكر شده است و نيز شاخص هاي توسعه نيافتگي اشاره شده است

در فصل سوم ويژگيهاي جغرافيايي منطقه و نيز وضعيت موجود استان به لحاظ اجتماعي و فرهنگي اقتصادي و نيز كالبدي – فضايي مطابق با آخرين آمارهاي موجود بررسي شده است

در فصل چهارم به تجزيه و تحليل شاخص ها قابليت هاي و نيز محدوديت هاي توسعه منطقه پرداخته شده است و در فصل پنجم نيز به مسايل اساسي منطقه و راهكارهايي جهت رسيدن به توسعه منطقه اي پرداخته شده است .

فهرست :

فصل اول: کلیات
۱-۱: طرح  مسئله
۱-۲: ضرورت  تحقیق
۱-۳- انگیزه  تحقیق
۱ –۴ : اهداف  تحقیق
۱-۵ :سوالات  تحقیق
۱-۶ :فرضیات  تحقیق
۱-۷ : پیشینه  تحقیق
۱-۸-روش تحقیق
۱-۹- فرایندهای تحقیق
۱-۱۰- روشهای جمع آوری اطلاعات
۱ – ۱۱- ابزار تحقیق
۱-۱۲- محدودیت های و تنگناهای تحقیق
فصل دوم : مباني نظري پژوهش
۲-۱- : مباني نظري يا تئوريك پژوهش
۲-۲- : تعاريف و مفاهيم
۲-۲-۱- برنامه ريزي منطقه اي
۲-۲-۲- مفهوم رشد اقتصادی
۲-۳ – تفاوت رشد و توسعه اقتصادی
۲-۳-۱-الف ) توسعه علمي
۲-۳-۲-ب) توسعه سياسي
۲-۳-۳-ج) توسعه فرهنگي
۲-۳-۴-د) توسعه پايدار
۲-۴- سابقه برنامه ریزی منطقه ای
۲-۵- سابقه برنامه ریزی در ایران
۲-۶- فرایند تاریخی توسعه و توسعه نیافتگی در جهان
۲-۷- نظریه ها و الگوهای توسعه
۲-۷-۱- نظریه تسلسل فقر توده های و شهرگرایی
۲-۷-۲- نظریه حداکثر استفاده از زمینهای کشاورزی
۲-۷-۳- نظریه قطب رشد
۲-۷-۴- نظریه مرکز پیرامون
۲-۷-۵- تئوری مرحله ای روستو
۲-۸- استراتژی های مختلف توسعه اقتصادی
۲-۹- تکنولوژی مناسب برای کشورهای در حال توسعه
۲-۱۰- معیارهای سنجش رشد و توسعه
۲-۱۱- شاخص های سنجش توزیع درآمد
۲-۱۲- شرایط لازم جهت موفقیت در هدایت توسعه ای
فصل سوم : ويژگيهاي جغرافيايي منطقه محل پژوهش
۳-۱-ويژگيهاي طبيعي
۳-۱-۱-موقعيت و حدود جغرافيايي
۳-۱-۲- ويژگيهاي عمومي زمين شناسي
۳-۱-۳-. وضعيت گسل ها در زلزله خيزي منطقه
۳-۱-۴- هواشناسي و اقليم
۳-۱-۵- پوشش گياهي وحيات جانوري
۳-۱-۶- ويژگيهايي خاك منطقه
۳-۲- ويژگيهايي اجتماعي و فرهنگي
۳-۲-۱- توزيع و پراكندگي جمعيت
۳-۲-۲- توزيع سني جمعيت
۳-۲-۳- توزيع جنسي جمعيت
۳-۲-۴- مواليد و مرگ و مير
۳-۲-۵ – رشد جمعيت
۳-۲-۶- بار تكفل  خانوار
۳-۲-۷- بعد خانوار وتغييرات آن
۳-۲-۸- روند مهاجرت
۳-۲-۳- وضعيت شاخصهاي توسعه فرهنگي
۳-۴- ساختار فضايي كالبدي
۳-۴-۱- تقسيمات سياسي
۳-۴-۲- روند تحولات جمعيتي
۳-۵- وضعیت سکونتگاههای روستایی
۶- ویژگی های اقتصادی جمعیت
۳-۶-۱- جمعيت شاغل به تفكيك بخش هاي مختلف اقتصادي
۳-۶-۲- بهره برداري از منابع نفت وگاز
۳-۶-۳- فعالیت صنعتی (شهرک های  صنعتي )
۳-۶-۴- وضعيت موجود بخش معدن
۳-۶-۵- وضعيت اشتغال در بخش كشاورزي
۳-۷- موسسات بهداشتي ودرماني
۳-۸- شبكه راههاي ارتباطي
فصل چهارم : تجزيه و تحليل عوامل اجتماعي و اقتصادي
۴-۱-تحليل وضعيت اجتماعي و فرهنگي منطقه
۴-۱-۱-  تحليل جمعيت وتغييرات آن
۴-۱-۲-  تحليل تراكم ورشد جمعيت
۴-۱-۳-  بررسي روند مهاجرت
۴-۱-۴-  تحليل ويژگيهاي اقتصادي
۴-۱-۴- الف) تحليل جمعيت فعال وغير فعال
۴-۱-۴- ب) نرخ فعاليت اقتصادي منطقه
۴-۱-۴-ج) تحليل روند اشتغال
۴-۱-۴-د) روند نرخ بيكاري
۴-۱-۵-تحليل ويژگيهاي فرهنگي
۴-۱-۶ بافت فرهنگي ورهيافتهاي توسعه
۴-۲- تحليل فضايي-كالبدي
۴-۲-۱-  تحليل پراكندگيها وقلمروهاي مناطق طبيعي(اكوتوريسم)
۴-۲-۲-  تحليل فضايي جمعيت شهري و روستايي
۴-۲-۳-  تغيرات فضايي اندازه جمعيت در دوره۱۳۸۵ -۱۳۷۵
۴-۲-۴-  تحليل دلايل  جابجايي جمعيت
۴-۲-۵  نتيجه گيري از روند تحولات جمعيتي
۴-۶-بررسي وتحليل ساختار اقتصادي
۴-۶-۱-  بخش صنعت ومعدن
۴-۶-۲-  بخش كشاورزي
۴-۶-۳- بخش خدمات
۴-۶-۴- توزيع هزينه ودرآمد بهد تفكيك شهر وروستا
۴-۶-۵- درآمدهاي عمومي استان
۴-۷- شاخصهاي توسعه انساني
۴-۸- خدمات بهداشتی درمانی
۴-۹- قابليتهاي منطقه در بخشهاي مختلف اقتصادي
فصل پنجم: آزمون فرضيات ؛ :نتیجه گیری وبیشنهادات
آزمون فرضيات
نتیجه گیری
۵-۱- مسایل اساسی استان
۵-۲- عمده ترین تنگناها وقابلیتهای اقتصادی
۵-۳-راهبردهایی جهت برنامه های بلند مدت در منطقه
راهکارهای عمومی
منابع وماخذ
چکیده به انگلیسی


اطلاعیه ۲۳ فروردین ۹۶ : به دلیل اطلاعیه جدید وزارت علوم مبنی بر غیرقانونی بودن انتشار و فروش هرگونه پایان نامه و استفاده بدون اجازه ناشر، سایت دانلود پروژه اقدام به حذف تعداد اندک پایان نامه های موجود در سایت نموده است و حتی به صورت دانلود رایگان نیز پایان نامه ای انتشار پیدا نمیکند در سایت. متن اطلاعیه سایتدیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.